https://www.high-endrolex.com/38
Revitalizace | SK Jihlava | Sportovní klub Jihlava, atletika, florbal, judo, karate
Zpět na přehled oddílů

REVITALIZACE SPORTOVIŠŤ


S ohledem na rostoucí zájem o využívání jak vlastními oddíly, tak veřejností, je stávající stav sportovišť SK Jihlava nedostatečný. Kapacity co do objemu jsou nedostatečné. S tím jde ruku v ruce také nedostatek šaten a dalšího zázemí. Tato situace se týká jak sportovní haly v Okružní ulici, tak areálu na ulici Plk. Švece. Velmi chybí například dostatek parkovacích stání. Tento i další aktuální problémy řeší komplexní revitalizace těchto dvou sportovišť. Kromě kapacity a infrastruktury je jejím cílem také snížení provozních nákladů.

 

SPORTOVNÍ HALA OKRUŽNÍ:

Stávající hala byla postavena v roce 1989, má dva objekty navzájem propojené nadzemními koridory. Objekty jsou zděné a ocelové s dozdívkou. Jsou zde řešeny šatny se zázemím, velká a malé tělocvičny, kanceláře, sauna, byt a restaurace. Ačkoliv v uplynulých letech došlo k částečným rekonstrukcím, např. topení, výměně oken a jedno z pater bylo revitalizováno na ubytovnu, kapacitně co se týče sportovního využívání je nutné razantnějších úprav.

Příjezd do areálu je řešen stávajícím vjezdem z ul.Okružní. Podél řeky Jihlávky je navrženo nové parkoviště pro 34 osobních automobilů, 2xZTP, autobus, motocykly a u vchodu stojany na jízdní kola.

Studie řeší nový centrální vstup mezi stávající objekty (pod nadzemní koridory), dále rozšíření tělocvičen a zázemí. Stávající hala bude kompletně zmodernizovaná. Hala bude sloužit převážně pro sporty florbal, národní házená, gymnastika, badminton, basketbal, tenis a volejbal. Hala je navržena, tak aby odpovídala normám pro zápasy vrcholové úrovně. Hrací povrch v hale bude řešen jako vysoce odolný (dřevěná palubovka) s ohledem na využívání pro více sportů, ale zároveň bude odpružený tak, aby nezatěžoval sportovce. V 1.podlaží dále vznikne rozcvičovna 16x4,5 m.

V projektu se počítá také s navýšením diváckých míst pro pořádání větších sportovních nebo kulturních akcí. Prostor pro diváky je řešen tribunou pro sedící s kapacitou 225 míst, dále nově přistavenou tribunou 200 míst ve výšce cca 2m na hrací plochou, pod kterou se nachází výsuvná tribuna s dalšími 200 místy. Navíc je ve druhé patře jedné strany ochoz s kapacitou dalších 90 míst.

Místem, kde sportovní hala nabyde prostorově, je samotné propojení obou objektů. Zde je navržena třípodlažní výškově členěná přístavba s atrii. V 1.podlaží je řešen nový hlavní vstup s recepcí, centrální schodiště, vstupy do sociálního zázemí. Ve 2.podlaží je učebna nebo VIP salonek, bar propojený s restaurací. Restauraci ve 2.podlaží je možno využít i z cyklostezky. Původní vstup a kanceláře budou dispozičně upraveny na šatny pro judo,zápas, box a ostatní úpolové sporty. Ve 3.podlaží přístavby jsou nové tělocvičny (19,5 x 9,0, 8,6 x 9,0) a dále ochoz ke stávajícím tělocvičnám juda a zápasu, který řeší samostatné vstupy do těchto tělocvičen. Rovněž je zde úprava dispozice na zázemí pro trenéry jednotlivých sportů 
 
V prostoru za halou, od jižní fasády podél řeky Jihlávky, je navržena sportovně relaxační zóna pro sportovce i veřejnost. Jižní fasáda sportovní haly, kde je přistavěno hlediště, bude z venkovního prostoru sloužit jako lezecká stěna. Dále je zde řešen prostor pro cvičení – workout. V přístavby haly jsou pro návštěvníky navrženy wc, které jsou přístupné přímo z venkovního prostoru.

 

 

 

 

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY NA ULICI PLK. ŠVECE

Se zcela novou podobou a vybaveností se počítá ve studii řešící areál SK Jihlava na ulici Plk. Švece. Objekt, který se zde nachází, byl postaven roku 1978, v roce 2016 prošla jeho část rekonstrukcí na ubytovnu. Ve stejném roce se dočkalo nového umělého povrchu hokejbalové hřiště. Počítá se s jeho přesunem na nadzemní rampu a na jeho místě jej nahradí zcela nová budova - multifunkční sportovní hala o rozměrech 54x37x15 m.

Nově navrhované řešení revitalizace sportovišť ul.Plk.Švece

a / Výstavba nové multifunkční sportovní haly se zázemím:

Nově navrhovaná multifunkční sportovní hala je umístěna v místě původního hřiště pro hokejbal. Z důvodu zrušení venkovního hřiště pro národní házenou (45,0 x 30,0 m) je hala řešena v rozměrech 54,0 x 37,0 x 15,0 m. Hala je jednopodlažní s mírnou pultovou střechou. Nosná konstrukce haly je ocelová s opláštěním pur panely. Prosvětlení haly je navrženo pomocí proskleného přůčelí a pásových světlíků. Části prosklených fasád v přízemí jsou navrženy jako posuvné tzn.že v letních měsících bude možnost otevření části boků a průčelí haly, kdy vznikne pouze „přistřešený“ prostor sportoviště. Halu lze rozdělit na tři samostané celky a tím dochází k variabilitě využitelnosti pro více sportů najednou. Prostřední sekce je vytažena o 8,0 m před fasádu. Rozdělení bude pomocí posuvných PE sítí. Prostor pro diváky je řešen tribunou pro sedící s kapacitou 394 míst a ve 2.podlaží je po celém obvodu haly ochoz pro stojící diváky s kapacitou 200 míst. V případě potřeby je hala dostatečně velká pro využití mobilních tribun a tím se kapacita zvýší pro konkrétní akci. Hala bude sloužit převážně pro sporty florbal, národní házená, gymnastika (samostatná sekce v rozšíření prostřední části), badminton, tenis a volejbal. Hala je navržena tak, aby odpovídala normám pro zápasy vrcholové úrovně. Hrací povrch v hale bude řešen jako vysoce odolný s ohledem na využívání pro více sportů, ale zároveň bude odpružený tak, aby nezatěžoval sportovce.

Na halu navazuje dvoupodlažní objekt zázemí, který je umístěn mezi novou halu a stávající objekt. Střecha je plochá, 2.podlaží je výškově členěno. Zde je řešen hlavní vstup s recepcí, šatny se sociálním zázemím, kanceláře a propojení se stávajícím objektem šaten. Ve 2.podlaží je navržena restaurace se zázemím, wc a hala pro diváky odkud je vstup na tribuny a ochoz. Dále je zde nová tělocvična (24,0 x 8,25 m) se šatnou a zázemím. Tělocvičnu ve 2.podlaží je možno variantně rozdělit pomocí posuvných příček na tři části a tím dochází k variabilitě pro využívání jednotlivými sporty. Tuto tělocvičnu lze rovněž využít jako učebnu nebo VIP salonek. Prostor nových šaten v 1.podlaží navazuje na stávající šatny. Restauraci ve 2.podlaží je možno využít pro novou i stávající halu. Zásobování a přístup do restaurace je rovněž možný ze stávající lávky z ul.Karolíny Světlé.

S ohledem na rozšíření prostřední sekce vznikly dva dvoupodlažní přístavky vždy po jedné straně. Jeden slouží jako hala se zázemím pro skateboarding. Druhý přístavek slouží v 1.podlaží pro šatny se zázemím pro hokejbal a ve 2.podlaží je navržen VIP salon se zázemím a venkovní terasou.

 

b / Hřiště pro hokejbal:

Nově je hřiště umístěno v ploše původního hřiště pro házenou. Pro stojící diváky bude využita část stávajících tribun. Místo tribuny v jihozápadní části bude provedena opěrná stěna, na kterou bude umístěna časomíra. Za brankami bude osazena ochranná síť do výšky 5,0 m. Střídačky budou umístěny do prostoru stávající tribuny. Nutno provést drobné stavební úpravy. Trestné lavice budou naproti. Variantně je možnost plochu pod hokejbalem využít jako další parkoviště. Hrací plocha pro hokejbal bude vyvýšena o 3,0 m nad uvažovanou niveletu. Tato plocha bude podporována žb skeletem v kombinaci s opěrnými stěnami.

Hokejbalové hřiště zastřešeno mírnou pultovou střechou o výšce 7,0 m od hrací plochy. Hrací povrch bude řešen jako vysoce odolný, ale zároveň bude odpružený tak, aby nezatěžoval sportovce. U nově navrhované sportovní haly, podél jihovýchodní fasády, bude jednopodlažní přístavek sloužící jako nové zázemí pro hokejbal (šatny, soc.zázemí apod.).

 

c / Stávající objekt (tělocvična se zázemím, šatny, ubytovna):

Jedná se o stávající zděný objekt, který je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Zde budou provedeny dispoziční úpravy šaten a soc.zázemí, propojení s novou sportovní halou. Dále zde bude zřízena posilovna, welness zóna a rozšířena ubytovna. 
 

 

d / Parkoviště a zpevněné plochy:

Příjezd do areálu je řešen novým samostatným vjezdem z ul.Karolíny Světlé a samostatným výjezdem do ul.Plk.Švece. Při výjezdu z areálu je umístěna plocha (6x park.stání) pouze pro výstup dětí s ohledem na jejich bezpečnost. Počet parkovacích míst – 37 OA, 3xZTP, 1x autobus, 8xmotocykl. Pod hokejbalem je navrženo dalších 56 krytých stání pro OA, která budou pod hrací plochou jako otevřená krytá garáž. Po obvodě haly je objezdná komunikace. Zpevněné plochy jsou navrženy v kombinaci asfalt a zámková dlažba. Chodníky z bet.zámkové dlažby. U vstupu bude osazen stojan na kola. Mezi novým a stávajícím zázemím bude zřízen park – zeleň s lavičkami.

V ul.Karolíny Světlé dojde k rozšíření jednosměrné komunikace směrem k pozemkům SK Jihlava tak, aby bylo umožněno kolmé parkování os.aut. Tímto vznikne dalších 31 míst z toho 2 ZTP a 1xzásobování pro restauraci.

 

e / Terénní úpravy, ozelenění:

Podél jihozápadní hranice je navržena opěrná stěna (gabiony). Dále bude upraven prostor pro parking za stávající halou směrem k lesoparku. Zbylé prostory budou osety travní směsí. Rovněž budou v areálu osázeny keře a stromy. S ohledem na rozšíření parkovacích stání nutno v JZ části pokácet stromy.

 

f / Infrastruktura:

Bude využita stávající, která je v dostatečných dimenzích.

 

Revitalizaci sportovišť navrhnul

BUDOUCÍ PROVOZNÍ NÁKLADY MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ NOVÉ HALY

Na budoucí halu byl vypracován odbornou firmou Průkaz energetické náročnosti stavby. Následně byla vypracována kalkulace budoucích nákladů. Z ní vyplynulo, že náklady na 1 hodinu provozu velké tělocvičny budou 1.260 Kč.

To znamená, že budoucí nájem jednoho sektoru (což znamená tělocvičnu 18 x 36 m) bude 420 Kč/hod. a u malé tělocvičny do 212 Kč/hod.

Kalkulace nepočítá s dotacemi na provoz. Pokud provoz haly bude dotován, ceny nájmu budou nižší.

Děkujeme našim partnerům

Sportovní klub Jihlava

Sportovní klub Jihlava byl založen v roce 1910. Sdružuje 20 neprofesionálních sportovních oddílů a svou základnou čítající 1560 členů patří mezi největší sportovní kluby v Jihlavě.

V majetku klubu jsou čtyři sportovní areály – víceúčelová hala, areál hokejbalu a házené, volejbalové kurty a loděnice, které převážně využívají oddíly klubu. Volné hodiny slouží široké sportovní veřejnosti.

K doplňkové činnosti klubu patří pronájem sportovní haly pro pořádání kulturních, společenských nebo firemních akcí a pronájem reklamních ploch v Jihlavě.

https://www.high-endrolex.com/38